اينترنت Dial-Up

اينترنت Dial-up خليج فارس آنلاين با سرعت های 33.6Kbps (خطوط آنالوگ) و 56Kbps (خطوط دیجیتال E1) در قالب كارتهاي اینترنت، ثبت نام در محل شرکت و همچنين سرويس های ويژه توسط نمايندگيهاي فروش در سطح استان عرضه مي شود. ارائه سرویس های Dial-up به صورت Multi link جهت کافی نت ها، شرکت ها و ادارات امکان پذیر می باشد.